Condiţii statutare de întrunire a organelor de conducere în şedinţe. Procedura de votare

Art. 36. (1) Şedinţele Adunării generale sunt statutar întrunite la prima convocare în prezenţa a jumătate plus unul dintre membrii asociaţiei, cu condiţia ca la şedinţă să participe minim jumătate plus unul dintre membrii fondatori şi parteneri.

(2) În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc cumulativ cele două condiţii, Adunarea generală se consideră a fi de drept reconvocată peste 7 (şapte) zile calendaristice, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi şi este statutar întrunită în prezenţa a minim o treime dintre membrii asociaţiei, cu condiţia ca la şedinţă să participe minim jumătate plus unul dintre membrii fondatori şi parteneri.

 

Art. 37. (1) Şedinţele Consiliului director sunt statutar întrunite în prezenţa a jumătate plus unul dintre membrii consiliului, cu condiţia ca la şedinţă să participe preşedintele sau unul dintre vicepreşedinţii asociaţiei.

 

Art. 38. (1) Şedinţele Consiliului director sunt statutar întrunite la prima convocare în prezenţa a jumătate plus unul dintre membrii consiliului, cu condiţia ca la şedinţă să participe preşedintele sau unul dintre vicepreşedinţii asociaţiei.

(2) Prin excepţie de la alin (1), şedinţele Consiliului director convocate la cererea unei treimi din numărul membrilor consiliului şi care privesc probleme legate de activitatea preşedintelui sunt statutar constituite în prezenţa a jumătate plus unul dintre membrii consiliului, cu condiţia ca la şedinţă să participe minim un membru delegat de către Comisia de cenzori.

 

Art. 39. Membrii fondatori şi parteneri pot participa cu drept de vot consultativ la toate şedinţele Consiliului director.

 

Art. 40. (1) Votul se exprimă deschis, prin ridicarea mâinii, pentru toate problemele la ordinea de zi, cu excepţia votului referitor la calitatea de membru (primire, excludere, recompense, sancţiuni) pentru care votul este secret şi se exprimă prin buletine de vot.

(2) Condiţiile de valabilitate a votului, respectiv majorităţile necesare pentru ca fiecare problemă votată, se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei.

(3) Dacă nu este specificat altfel, majoritatea necesară pentru adoptarea unei hotărâri este majoritatea simplă (jumătate plus unul din voturile membrilor prezenţi)

(4) Dacă nu este specificat altfel, majoritatea necesară pentru primirea şi excluderea de membri, precum şi acordarea şi retragerea calităţii de membru partener, este de 2/3 (două treimi) din numărul membrilor Consiliului membrilor fondatori şi parteneri