Dobândirea şi pierderea calităţii de membru. Recompense, sancţiuni

Art. 10. Poate dobândi calitatea de membru simplu al Asociaţiei, orice persoana fizică sau juridică care desfăşoară o activitate economică şi care, aderând la scopul şi obiectivele asociaţiei, întruneşte acordul Consiliului membrilor fondatori şi parteneri.

Art. 11. (1) Pentru a putea dobândi calitatea de membru simplu al Asociaţiei, persoana interesată trebuie sa aibă o recomandare din partea unui membru fondator sau partener şi să achite taxa de înscriere stabilită de Consiliul Director.

(2) Noul membru dobândeşte toate drepturile şi obligaţiile pe care legea şi prezentul statut le prevede pentru orice membru simplu, începând cu luna imediat următoare votului favorabil de aprobare a înscrierii în asociaţie.

Art. 12. (1) Intenţia de aderare la asociaţie se manifestă printr-o cerere scrisă care va fi adusă la cunoştinţa tuturor membrilor asociaţiei. Votul privind aprobarea adeziunii de noi membri poate avea loc numai după trecerea unui termen de 15 de zile calendaristice de la data la care cererea a fost prezentată tuturor membrilor asociaţiei.

(2) În acest interval de timp, membrii interesaţi pot formula către Consiliul Director opoziţie la aderarea pusă în discuţie. Pentru a putea fi luată în considerare, orice opoziţie trebuie argumentată temeinic. În cazul în care opoziţia este considerată ca fiind argumentată, Consiliul Director o va aduce la cunoştinţa Consiliului membrilor fondatori şi parteneri.

Art. 13. Calitatea de membru fondator, de membru partener, membru simplu sau membru onorific al ASOCIAŢIEI FIRMELOR TIMIŞENE se poate pierde în următoarele condiţii:

 1. prin retragere;
 2. prin revocare, ca urmare a votului membrilor fondatori şi parteneri, vot exprimat în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei, pentru prejudiciile grave de orice natură cauzate desfăşurării, în bune condiţii, a activităţii asociaţiei. Motivarea hotărârii este obligatorie;
 3. ca urmare a neachitării cotizaţiei lunare timp de 6 luni consecutiv;
 4. ca urmare a deschiderii procedurii falimentului sau oricăror proceduri care au ca obiect: dizolvarea, lichidarea, respectiv radierea membrului asociat;
 5. prin desființarea ASOCIAŢIEI.

Art. 14. (1) Pentru activitatea depusă în cadrul asociaţiei membrii pot fi recompensaţi după cum urmează:

 1. recompense morale – evidențierea membrului în cadrul şedinţelor organelor de conducere şi în cadrul şedinţelor de lucru; acordarea de diplome; alte forme de recompensă stabilite de Consiliul Director;
 2. acordarea statutului de membru partener;

(2) Recompensele prevăzute la lit. a se acordă de către Consiliul Director, recompensa prevăzută la lit. b se acordă de către Consiliul membrilor fondatori şi parteneri la propunerea Consiliului Director.

 

Art. 15. (1) Funcţie de gravitatea faptelor, membrilor li se pot aplica următoarele sancţiuni:

 1. mustrare verbală;
 2. mustrare scrisă;
 3. sancţiuni materiale, în cuantum egal cu valoarea daunei, în cazul în care, urmare a acțiunii sau inacțiunii constatate, un membru aduce prejudicii materiale asociaţiei;
 4. retragerea dreptului de vot pe o perioadă de până la 6 luni;
 5. retragerea calităţii de membru partener;
 6. retragerea dreptului membrului fondator de a candida;
 7. excluderea din asociaţie.

(2) Sancţiunile prevăzute la lit. a-c se impun de către Consiliul Director.

(3) Sancţiunile prevăzute la lit. d-g se propun de către Consiliul Director şi se impun de către Consiliul membrilor fondatori şi parteneri.

(3) Membrul care este nemulţumit de sancţiune poate face recurs la sancţiune în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia. Recursul este adus spre soluţionare Consiliului membrilor fondatori şi parteneri. Hotărârea Consiliului membrilor fondatori şi parteneri este definitivă.