Drepturile şi obligaţiile membrilor

Art. 16. Drepturile generale ale membrilor sunt următoarele:

 1. de a participa la adunarea generală;
 2. de a pune în discuţie, prin includerea pe ordinea de zi a şedinţei Adunării generale, a oricărui subiect care are legătură cu activitatea Asociaţiei. Propunerile se transmit Consiliului Director cu minim 30 de zile calendaristice înainte de convocare;
 3. de a vota asupra oricăror probleme puse în discuţia adunării generale în cadrul şedinţelor acestui organ;
 4. de a-şi exprima punctul de vedere constând în acordul sau dezacordul faţă de deciziile Consiliului Director;
 5. de a sesiza Comisia de cenzori cu privire la eventuale sesizări referitoare la activitatea Asociaţiei în cazul în care Consiliului Director nu a răspuns la sesizările, motivate şi argumentate, trimise anterior
 6. de a convoca, în condiţiile prezentului statut, şedinţa Adunării generale;
 7. de a cere şi de a i se pune la dispoziţie, pe cheltuiala proprie, copii după actele Asociaţiei (hotărâri, decizii, regulamente, etc.);
 8. de a cere şi de a i se pune la dispoziţie, pentru consultare la sediul asociaţiei, a tuturor materialelor cuprinse în convocatorul Adunării Generale, materiale asupra cărora urmează a se exprima prin vot în cadrul şedinţei;
 9. de a propune modificări asupra formei şi structurii materialelor ce urmează a fi prezentate în Adunarea Generală;
 10. de a se opune, prin sesizare argumentată, adresată Consiliului Director, desfăşurării de către Asociaţie a oricărei activităţi economice care ar putea intra în concurenţă directă cu activitatea sa sau care ar putea aduce atingere activităţii sale;
 11. de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în vederea îndeplinirii acţiunilor statutare ale asociaţiei, bunurile din patrimoniul asociaţiei;
 12. de a fi recompensat în orice mod pentru activitatea sa, prin hotărâre a Consiliului Director sau a Consiliului membrilor fondatori şi parteneri, după caz;
 13. de a renunţa la calitatea de membru.

 

Art. 17. Suplimentar faţă de drepturile generale ale membrilor, membrii fondatori şi parteneri sunt următoarele:

 1. să fie aleşi în organele de conducere şi control ale asociaţiei;
 2. să se exprime cu privire la primirea şi excluderea de membri;
 3. să se exprime cu privire la acordarea şi retragerea statutului de membru partener;
 4. să se exprime cu privire la retragerea dreptului de a candida ca membru în organele de conducere şi control, a oricărui membru fondator care nu-şi îndeplineşte atribuţiile (nu achită cotizaţiile, nu se implică în activitatea asociaţiei) pe o perioadă de până la 6 luni;
 5. să se exprime cu privire la orientarea strategiei de acţiune şi promovare a intereselor membrilor asociaţiei;
 6. de a participa, cu drept de vot consultativ, la şedinţele Consiliului Director al asociaţiei.

Art. 18. Membrii onorifici ai asociaţiei au toate drepturile membrilor simpli cu excepţia dreptului de vot.

Art. 19. Obligaţiile membrilor asociaţiei sunt următoarele:

 1. de a se supune hotărârilor şi deciziilor luate, în conformitate cu legea şi prezentul statut, de către organele de conducere ale asociaţiei;
 2. de a achita, în cuantumul şi termenul stabilit, cotizaţia lunara aprobata de Consiliul director;
 3. de a nu folosi bunurile din patrimoniul asociaţiei, în scopuri personale sau contrare scopului şi obiectivelor asociaţiei,
 4. de a se abţine de la orice fel de declaraţii sau acţiuni publice, personale, care ar prejudicia, în orice fel, imaginea şi activitatea asociaţiei,
 5. de a participa şi de a se implica activ în acţiunile iniţiate de asociaţie, cu excepţia membrilor onorifici;
 6. de a nu iniţia acţiuni, fără împuternicire expresa, prealabilă, din partea organelor de conducere competente, care ar putea implica în orice fel asociaţia.