Scopul şi obiectivele asociaţiei

Art. 7. ASOCIAŢIA FIRMELOR TIMIŞENE este constituita ca persoană juridică de drept privat, non-profit, având ca scop principal reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor săi întreprinzători (societăţi comerciale sau întreprinderi individuale), atât în raporturile acestora cu autorităţile centrale şi locale, cât şi în raporturile din mediul antreprenorial.

Art. 8. Obiectivele asociaţiei în vederea atingerii scopului propus sunt:

 1. Dezvoltarea şi promovarea culturii antreprenoriale;
 2. Satisfacerea necesitaţilor specifice activităţii oamenilor din mediul de afaceri prin activităţi de reprezentare, consultanţă, asistenţă şi instruire;
 3. Crearea unui mediu favorabil activităţilor economice private şi stimulativ pentru investiţiile autohtone şi străine;
 4. Sprijinirea consolidării şi dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
 5. Creşterea competitivităţii mediului de afaceri prin stimularea accesului la informare, instruire, inovaţie si cercetare;
 6. Exercitarea de atribuţii privind furnizarea de servicii de consultanţă, informare şi certificarea calităţii de producător a fermierilor în conformitate cu prevederile Legii 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 7. Dezvoltarea întreprinderilor private în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile;
 8. Încurajarea colectivităţilor locale de a încheia parteneriate de dezvoltare regională;
 9. Îmbunătăţirea modului de exercitare a rolului autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în sensul orientării către organizaţiile din mediul privat, întreprinzători şi cetăţeni în vederea creşterii eficienţei activităţii;
 10. Îmbunătăţirea disponibilităţii autorităţilor statului, în cadrul structurilor de dialog social, de a aborda cu un grad de profesionalism sporit propunerile reprezentanţilor mediului de afaceri;
 11. Contribuţia la dezvoltarea mediului de afaceri precum şi sprijinirea acestuia pentru crearea unui climat favorabil incluziunii tinerilor pe piaţa forţei de munca;
 12. Realizarea şi sprijinirea de acţiuni ce privesc calificarea şi recalificarea forţei de munca; organizarea şi sprijinirea realizării surselor forţei de munca, dezvoltarea resurselor umane prin organizarea de cursuri de formare şi perfecţionare profesională;
 13. Sprijinirea iniţiativelor ce vizează alinierea agenţilor economici (cu precădere a celor de producţie) la standardele ecologice ale legislaţia Uniunii Europene;
 14. Monitorizarea şi sprijinirea relansării zonelor economice slab dezvoltate;
 15. Promovarea unor programe şi proiecte care vizează informatizarea mediului de afaceri;
 16. Promovarea conceptului de dezvoltare durabilă, ecologică, urmărindu-se ca prin desfăşurarea de activităţi economice să nu se aducă atingere ecosistemelor, sa fie respectate normele de protecţie a mediului;
 17. Promovarea şi dezvoltarea turismului în România prin popularizarea zonelor turistice, respectiv prin acordarea de consultantă întreprinzătorilor din acest domeniu;
 18. Elaborarea şi aplicarea de proiecte menite sa atragă acordarea de fonduri publice şi private pentru sprijinirea scopului asociaţiei;
 19. Consultantă acordată diferitelor organisme ale autorităţilor publice sau ale societăţii civile în elaborarea de programe de dezvoltare socială şi economică în municipiul TIMIŞOARA şi judeţul TIMIŞ; sprijinirea acestora în identificarea acelor proiecte care ar contribui într-o măsură substanţială la realizarea scopurilor propuse;
 20. Stabilirea de relaţii de comunicare cu autorităţile publice centrale şi locale cu competenţă de reglementare în domeniul economic în vederea identificării şi promovării oportunităţilor de afaceri;
 21. Dezvoltarea de parteneriate cu autorităţile publice centrale şi locale cu competentă în domeniul ocupării forţei de muncă;
 22. Realizarea de cercetări economico-sociale şi sondaje de piaţa;
 23. Colaborarea cu diferite instituţii şi autorităţi în vederea realizării de proiecte legislative prin care să fie sprijinită libera iniţiativă, economia de piaţă şi competitivitatea economică;
 24. Acordarea de sprijin sub diferite forme tinerilor cu rezultate deosebite în activitatea de studiu sau cercetare;
 25. Oferirea către membrii contra unui cost prestabilit a unui pachet de servicii de consultanta economico-juridică punctuală;
 26. Editarea de broşuri, ziare, reviste, cărţi, CD-uri, DVD-uri în vederea atingerii scopului propus;
 27. Desfăşurarea în baza art. 48 din O.G. nr. 26/2000 de activităţi economice constând în:

5814 – Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

7021 – Activităţi de consultantă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;

7022 – Activităţi de consultanta pentru afaceri şi management

7320 – Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

8230 – Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;

8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a.