Structura organizatorică. Organe de decizie şi control

Art. 20. Structura organizatorica, a ASOCIAŢIEI FIRMELOR TIMIŞENE, include următoarele organe:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul membrilor fondatori şi parteneri;
 3. Consiliul Director;
 4. Comisia de cenzori

 

 1. Adunarea Generală

Art. 21. Adunarea Generala este organul suprem, deliberativ al asociaţiei şi se compune din totalitatea membrilor. Adunarea Generală decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii economice şi se întruneşte, anual sau mai des, conform convocării. Ea are, în permanentă, în competenţele sale, drept de control asupra Consiliului Director.

Art. 22. Adunarea Generala îşi desfăşoară activitatea în adunări anuale ordinare sau în sesiune extraordinară. Adunarea Generală Ordinară se convoacă de către Consiliul Director, iar Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată, de către Consiliul Director sau de către cel puţin o treime din membrii asociaţiei.

Art. 23. (1) Convocarea se face prin afişarea convocatorului, conţinând data, ora, locaţia şi ordinea de zi, pe site-ul asociaţiei, prin e-mail adresat fiecărui membru, precum şi prin orice alte mijloace ce asigură dovada comunicării. Membrii asociaţiei au obligaţia de a confirma faptul că au luat la cunoştinţă despre convocare.

(2) Materialele la care se face referire în ordinea de zi şi asupra cărora urmează a se pronunţa membrii prin vot, vor putea fi consultate la sediul asociaţiei de către oricare membru, în interiorul termenului de convocare.

(3) În cazul în care pe ordinea de zi figurează modificarea Statutului şi/sau a Actului constitutiv, textul integral al propunerilor de modificare va fi stipulat în convocator.

Art. 24. Adunarea Generala se convoacă cu cel puţin 15 de zile calendaristice înainte de data pentru care a fost programată.

 

Art. 25. Adunarea Generala are următoarele atribuţii :

 1. aprobă căile şi obiectivele concrete pentru realizarea scopului asociaţiei;
 2. alege şi revocă membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de cenzori a asociaţiei;
 3. controlează activitatea şi gestiunea Consiliului Director;
 4. verifică si aprobă bilanţul şi contul de gestiune anual;
 5. aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului Director;
 6. aprobă şi modifică bugetul pentru anul următor;
 7. controlează legalitatea şi aprobă organizarea de activităţi economice directe, legate de scopul Asociaţiei;
 8. ratifică deciziile Consiliului Director;
 9. adoptă şi modică actul constitutiv şi statutul;
 10. hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor ramase după lichidare;
 11. hotărăşte, în limitele şi condiţiile legii, asupra oricăror aspecte care privesc activitatea asociaţiei.

 

Art. 26. (1) Procesul verbal al Adunării Generale se semnează de către prezidiu şi comisia de secretariat.

(2) Hotărârile Adunării Generale se semnează de către Consiliul Director în numele Adunării Generale.

 

 1. Consiliul membrilor fondatori şi parteneri

 

Art. 27. (1) Consiliul membrilor fondatori şi parteneri este organ decizional al asociaţiei şi se compune din totalitatea membrilor fondatori şi parteneri

(2) Consiliul membrilor fondatori şi parteneri se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea Consiliului Director, printr-un e-mail trimis tuturor membrilor fondatori şi parteneri.

Art. 28. Consiliul membrilor fondatori şi parteneri are următoarele atribuţii :

 1. decide cu privire orientarea strategiei de acţiune şi promovare a intereselor membrilor asociaţiei;
 2. decide cu privire la numărul membrilor şi funcţiile din Consiliul Director;
 3. aprobă primirea şi excluderea membrilor;
 4. acordă şi retrage calitatea de membru partener;
 5. adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei;
 6. adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului director;
 7. adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de cenzori;

 

Art. 29. (1) În activitatea sa, Consiliul membrilor fondatori şi parteneri emite decizii.

(2) Deciziile se semnează de către Consiliul Director în numele Consiliului membrilor fondatori şi parteneri.

 

 1. Consiliul Director

Art. 30. (1) Consiliul Director este organul executiv al asociaţiei şi este compus dintr-un număr de membri stabilit prin decizie a Consiliului membrilor fondatori şi parteneri. Membrii Consiliului Director sunt aleşi pe o perioada de 2 (doi) ani, de către Adunarea Generală.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), primul Consiliu Director este format din 5 (cinci) membri aleşi pentru un mandat de 4 (patru) ani.

(3) Primul Consiliu Director va avea următoarea componenţă: președinte, 3 (trei) vicepreședinți și 1 membru.

(4) Consiliul Director se întruneşte o data pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui, a unui vicepreşedinte sau a cel puţin o treime din membrii Consiliului Director, printr-un e-mail trimis tuturor membrilor consiliului şi spre ştiinţă tuturor membrilor fondatori şi parteneri.

Art. 31. Consiliul Director are următoarele atribuţii

 1. asigura conducerea asociaţiei între şedinţele Adunării Generale;
 2. duce la îndeplinire şi pune în executare hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului membrilor fandatori şi parteneri;
 3. îndeplineşte toate atribuţiile stabilite de către Adunarea Generală;
 4. hotărăşte asupra încheierii de acte juridice, în numele şi pe seama asociaţiei;
 5. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetară, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi proiectul programelor asociaţiei;
 6. hotărăşte cu privire la înfiinţarea de filiale şi puncte de lucru în alte localităţi;
 7. administrează resursele financiare, bunurile mobile şi imobile aflate în patrimoniul asociaţiei;
 8. hotărăşte cu privire la angajarea de personal şi cu privire la remunerarea acestuia;
 9. hotărăşte asupra cuantumului taxei de înscriere a unui nou membru, respectiv asupra cuantumului contribuţiei lunare a membrilor şi asociaţilor fondatori, a termenelor si modalităţilor de achitare.
 10. convoacă Adunarea Generală Ordinară, precum şi ori de câte ori este nevoie, Adunarea Generală Extraordinară;
 11. propune Adunării Generale ordinea de zi a acesteia.

Art. 32. (1) Consiliul Director este statutar întrunit în şedinţă în prezenţa a jumătate plus unul dintre membrii săi, cu condiţia participării preşedintelui și/sau a unui vicepreședinte.

(2) La şedinţele Consiliului Director participă de drept Directorul executiv şi pot participa, cu drept de vot consultativ, membrii fondatori şi parteneri, precum şi preşedintele Comisiei de cenzori.

(3) Deciziile Consiliului Director se iau cu majoritate simpla a membrilor prezenţi, într-un număr de cel puţin jumătate plus unu, din numărul membrilor Consiliului Director. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui de şedinţă stabileşte majoritatea

Art. 33. (1) Consiliul Director alege dintre membrii săi un Preşedinte şi un număr de vicepreşedinţi decis de Consiliul membrilor fondatori şi parteneri conform prevederilor Art. 28, lit. d.

(2) Preşedintele asigură convocarea Consiliului Director precum şi prezidarea şedinţelor acestuia.

(3) Preşedintele este de drept reprezentantul legal al asociaţiei, fiind împuternicit sa încheie acte juridice, în numele şi pe seama acesteia, numai cu acordul prealabil al Consiliului Director

(4) Preşedintelui Consiliului Director este ales pe întreaga perioadă a mandatului Consiliului Director.

(5) Vicepreşedinţii îndeplinesc sarcinile Preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi orice alte atribuţii delegate de către Preşedinte.

(6) Preşedintele are o poziţie subordonată Consiliului Director şi Adunării Generale a Asociaţiei, îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de acestea.

(7) Consiliul Director numeşte, de asemenea, un director executiv, care va asigura ducerea la îndeplinire a hotărârilor, luate de către Consiliul Director, respectiv de către Adunarea Generală.

(8) Cu excepţia funcţiei de director executiv, restul funcţiilor din cadrul Consiliului Director nu sunt remunerate.

 

Art. 34. (1) În activitatea sa, Consiliul Director emite decizii.

(2) Deciziile se semnează de către toţi membrii consiliului.

 

 1. Comisia de cenzori

 

Art. 35. (1) Comisia de cenzori este organul de control al asociaţiei şi este compusă dintr-un număr de membri stabilit prin decizie a Consiliului membrilor fondatori şi parteneri. Membrii Comisiei de cenzori sunt aleşi pe o perioada de 2 (doi) ani, de către Adunarea Generală.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prima Comisie de cenzori este format din 3 (trei) membri aleşi pentru un mandat de 2 (doi) ani.

(3) Comisia de cenzori are obligaţia de a exercita controlul gestiunii asociaţiei şi de a audita situaţiile financiare ale acesteia.